Szkoła Podstawowa Osowa Sień

  • Witamy na naszej stronie...

  • Witamy na naszej stronie...

  • Witamy na naszej stronie...

  • Witamy na naszej stronie...

  • Witamy na naszej stronie...

Witamy

 

Szko?a kontynuuje tradycje wsp?pracy ze ?rodowiskiem lokalnymi tradycje sportowe,wychodz?c rwnocze?nie naprzeciw oczekiwaniom dzieci. Nauczyciele anga?uj? si? w dzia?alno?? pozalekcyjn?, prowadz?c r?nego rodzaju ko?a zainteresowa?: -artystyczne - przyrodnicze - polonistyczne - matematyczne - informatyczne - j?zyka angielskiego - sportowe. Wiele uwagi po?wi?ca si? rwnie? dzieciom z trudno?ciami w nauce, ktre ucz?szczaj? na dodatkowe zaj?cia dydaktyczno-wyrwnawcze oraz korzystaj? z pomocy pedagoga szkolnego i logopedy. Szko?a pozyskuje fundusze unijne na zaj?cia i dzia?ania wyrwnuj?ce szanse edukacyjne uczniw oraz wspieraj?ce rozbudow? bazy dydaktycznej . Od roku 2011 szko?a nawi?za?a wsp?prac? z Polsk? szko?? na Litwie w Kamionce w rejonie Solecznickim.Serdecznie witamy na stronie Szko?y Podstawowej im. Stanis?awa Staszica w Osowej Sieni. Nasza placwka jest szko?? publiczn?. Organem prowadz?cym jest Gmina Wschowa, a nadzr pedagogiczny sprawuje Lubuski Kurator O?wiaty.