Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mikołaj Błaszczyk
 • E-mail: sposowa@op.pl
 • Telefon: 655406189

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni
 • Adres: Osowa Sień 45 f
  67-400 Wschowa
 • E-mail: sposowa@op.pl
 • Telefon: 655406189

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni mieści się w budynku głównym oraz budynku biblioteki szkolnej w Osowej Sieni, ponadto zawiera niezależny kompleks sportowy w postaci boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw. Obiekty te zlokalizowane są w Osowa Sień 45 f.

 Opis dostępności wejścia do budynku:

 • Budynek główny, w którym realizowana jest większość zajęć dydaktyczno – wychowawczych składa się z dwóch kondygnacji: parter i piętro wraz z przyległą zastępczą salką gimnastyczną zlokalizowaną na parterze budynku,
 • W budynku brak jest windy dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia – jedno główne  do którego prowadzą schody ( 3 stopniowe) bez poręczy, z drzwiami dwuskrzydłowymi.
 • Drugie wejście z drzwiami dwuskrzydłowymi zlokalizowane jest w tylnej części budynku od strony tarasu szkolnego, który oddzielony jest od nawierzchni tarasu krawężnikiem.
 • Budynek biblioteki szkolnej zlokalizowany jest w oddzielnym budynku sąsiadującym z budynkiem głównym.
 • Budynek biblioteki posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do biblioteki są dwuskrzydłowe.
 • Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek ogólnodostępny na wysokości ok.50 cm, za pomocą którego można wezwać pracownika Szkoły , który udzieli wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej
  w załatwieniu spraw i opiekę bytową na terenie Szkoły Podstawowej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • brak windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku,
 • schody są oznakowane taśmami ostrzegawczymi,
 • przy schodach prowadzących z parteru na piętro znajduje się poręcz,
 • na parterze znajduje się jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne, które nie  umożliwia wjazdu osobie na wózku inwalidzkim,
 • w budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • na budynku szkoły brak tablicy informującej osoby ze szczególnymi potrzebami o wejściu do budynku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r.poz.1172 i 1495): osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni.

Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej  z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna  jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja dla niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni  nie posiada tłumacza języka migowego.

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat i potrafić komunikować się z osobami załatwiającymi sprawę.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.