Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Deklaracja dostępności. Raport.

Deklaracja dostępności w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-03-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • umieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają alternatywnego opisu, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mikołaj Błaszczyk
 • Adres strony www szkoły : http://sposowa.wschowa.com.pl
 • e-mail: sposowa@op.pl
 • Telefon: 655406189

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni
 • Adres: Osowa Sień 45 f
  67-400 Wschowa
 • e-mail: sposowa@op.pl
 • Telefon: 655406189

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna obiektów Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni mieści się w budynku głównym oraz budynku biblioteki szkolnej w Osowej Sieni, ponadto zawiera niezależny kompleks sportowy w postaci boisk wielofunkcyjnych i placu zabaw. Obiekty te zlokalizowane są we wsi Osowa Sień 45 f, gmina Wschowa, powiat wschowski .

 1. Budynek główny szkoły.
 • Przed budynkiem szkolnym wydzielone są miejsca do parkowania, wjazd dla osób niepełnosprawnych zapewniony jest poprzez wjazd główną bramą.
 • Do budynku głównego prowadzą dwa wejścia – jedno frontowe, do którego prowadzą schody ( 3 stopniowe) bez poręczy, z drzwiami dwuskrzydłowymi. Drugie wejście z drzwiami dwuskrzydłowymi zlokalizowane jest w tylnej części budynku od strony tarasu szkolnego. Znajduje się one na poziomie gruntu, który oddzielony jest od nawierzchni tarasu 10 cm. krawężnikiem.
 • Przy wejściu głównym ( frontowym) znajduje się dzwonek ogólnodostępny dedykowany osobom niepełnosprawnym na wysokości 1 m., za pomocą którego można wezwać pracownika szkoły, który udzieli wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw i opiekę bytową na terenie Szkoły Podstawowej.
 • Budynek główny, w którym realizowana jest większość zajęć dydaktyczno – wychowawczych składa się z dwóch kondygnacji: parteru i piętra wraz z przyległą zastępczą salką gimnastyczną zlokalizowaną na parterze budynku.
 • W budynku szkolnym brak jest windy dla osób niepełnosprawnych.
 • Schody są oznakowane taśmami ostrzegawczymi, przy schodach prowadzących z parteru na piętro znajduje się poręcz.
 • Na parterze znajdują się 2 pomieszczenia higieniczno-sanitarne, które umożliwiają wjazd osobie na wózku inwalidzkim, ale nie pozwalają na skorzystanie z toalety.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku szkoły i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2.Budynek biblioteki szkolnej.

 • Budynek biblioteki szkolnej jest budynkiem wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, który sąsiaduje z budynkiem głównym szkoły.
 • Wejście do budynku biblioteki znajduje się nad poziomem gruntu i wyposażone jest w łagodny podjazd umożliwiający wjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Drzwi do biblioteki są dwuskrzydłowe.
 • W korytarzu biblioteki znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Do budynku biblioteki i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Przy budynku wydzielone jest miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

3.Boisko wielofunkcyjne.

 • Boisko wielofunkcyjne jest budowlą wolnostojącą, którego poliuretanowa nawierzchnia wykonana jest w technologii typu EPDM.
 • Kompleks boisk zawiera wyznaczone: dwa boiska do gry w koszykówkę, dwa boiska do gry w siatkówkę, boisko do gry w piłkę ręczną, boisko do gry w tenisa ziemnego.
 • Boisko posiada dwa niezależne wejścia i jest ogrodzone siatką ocynkowaną.
 • Wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się od strony parkingu.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie boiska znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście na teren kompleksu boisk sportowych został dostosowany do osób niepełnosprawnych i zapewnia możliwość swobodnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie z boiskiem usadowiony jest wolnostojący kontener socjalny z przeznaczeniem na sprzęt sportowy i wydzielonym sanitariatem WC, który nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

4. Szkolny Plac zabaw.

 • Szkolny plac zabaw zlokalizowany jest we wschodniej części terenu szkolnego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku głównego szkoły i biblioteki szkolnej.
 • Funkcja terenu przewidziana jest jako ogólnodostępny teren rekreacyjny wyposażony w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.
 • Wejście na teren placu zabaw możliwe jest za pośrednictwem furtki wejściowej przy głównej bramie wjazdowej.
 • Teren placu zabaw ogrodzony jest od strony ulicy siatką metalową powlekaną, w pozostałej części jest otwarty na teren szkolny.
 • Teren placu jest terenem płaskim, w kształcie trapezu z lekkim nachyleniem w kierunku wschodnim. Powierzchnia jest pokryta trawą, natomiast pod urządzeniami dla zwiększenia bezpieczeństwa utworzone zostały nawierzchnie tłumiące uderzenia tj. wysypany jest grys.
 • W bezpośrednim sąsiedztwie boiska znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • Urządzenia placu zabaw stanowiące kompleks przeznaczone są dla dzieci i uczniów we wczesnym wieku szkolnym i posiadają wymagane atesty.
 • W zestawie kompleksu znajdują się : przeplatanki, równoważnie, huśtawki przeciwważne, koniki sprężynowe, huśtawki linowe, zjeżdżalnia , ruchomy most wiszący, karuzela i drążki.
 • Dodatkowymi elementami małej architektury stanowią 4 ławeczki, kosz na śmieci i regulamin korzystania z placu zabaw.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r.poz.1172 i 1495): osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Osowej Sieni.

Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej  z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna  jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja dla niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego

Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni  nie posiada tłumacza języka migowego.

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat i potrafić komunikować się z osobami załatwiającymi sprawę.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.