Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni

Historia szkoły

Pierwsze zapisy dotyczące oświaty w Osowej Sieni pochodzą z zapisów niejakiego Wolińskiego z roku 1737 z których wynika, że : „ Dom szkolny w Osowej Sieni stoi obok karczmy, mieszka w niej rektor szkoły, który uczy dzieci ilekroć są do nauki ”. Bardziej współczesne zapisy według kronik szkolnych wskazują, iż Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni posiada 65 letnią historię. 8 czerwca 1945 roku do wsi Osowa Sień przybyło dwóch nauczycieli: państwo Walentyna i Anastazy Lewczukowie, celem zorganizowania szkoły.
W ciągu jednego dnia w starym budynku poniemieckim przygotowano dwie sale do rozpoczęcia zajęć. 18 czerwca 1945 roku odbyło się pierwsze od zakończenia wojny nabożeństwo, po którym 63 dzieci udało się na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 4 września 1945 roku rozpoczął się rok szkolny. Początki były trudne: brakowało podręczników, zeszytów i pomocy naukowych, które z czasem gromadzono i uzupełniano. Wraz z przybywaniem przesiedleńców i większą liczbą dzieci szkoła zaczęła się rozrastać o nowe oddziały i sale. Z czasem jednak remonty zaadaptowanego budynku nie były wystarczające wobec potrzeb szkoły i dlatego zaczęto poszukiwać innego rozwiązania.
Budowę nowej szkoły rozpoczęto 25 sierpnia 1963 roku. Decyzją władz wojewódzkich w Zielonej Górze ustalono, że budowa będzie finansowana ze środków pochodzących ze świadczeń społeczeństwa w ramach Społecznego Funduszu Budowy Szkół. Warto przypomnieć, że fundusz ten powstał w związku z ówczesnym hasłem: „ 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego”. Szkoła w Osowej Sieni znalazła się wśród tysiąca szkół – pomników, otrzymując numer 916. Cyfra ta widnieje na tablicy pamiątkowej, umieszczonej przed wejściem do budynku, przypominając o tamtych wydarzeniach. Budowę ukończono po szesnastu miesiącach z krótką przerwą w okresie zimowym ze względu na silne mrozy, a następnie wybrano patrona szkoły- Stanisława Staszica.
Z czasem zaczęto rozbudowywać infrastrukturę szkoły (m.in. o sklepik szkolny, szatnię, salkę gimnastyczną, boiska szkolne, ogródek botaniczny, pawilon techniczny, oraz upiększać jej wnętrze oraz otoczenie). Nieocenionymi zasługami, zaangażowaniem i wielkim wysiłkiem włożonym w lepsze funkcjonowanie placówki wykazali się rodzice uczniów i środowisko lokalne.
W ponad czterdziestoletniej historii szkoły w Osowej Sieni wiele osób związało z nią swoje losy.
Z dokumentów szkolnych wynika, że w roku szkolnym 1964/65 pracę w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni rozpoczęło siedmiu nauczycieli. Była to wówczas placówka siedmioklasowa. W siedmiu oddziałach uczyło się wtedy 223 uczniów. W wyniku zmian organizacyjnych, kiedy to połączono oddziały z Osowej Sieni i Dębowej Łęki, kadra nauczycielska liczyła 31 osób. Obecnie po zmianach organizacyjnych i kolejnych reformach oświaty szkoła jest placówką jednooddziałową – ośmioklasową, w której funkcjonuje oddział rocznego przygotowania przedszkolnego.
Szkoła stara się kontynuować tradycje współpracy ze środowiskiem lokalnym i parafią, a równocześnie wychodzić naprzeciw oczekiwaniom dzieci. Nauczyciele angażują się w działalność pozalekcyjną i wolontariat. Wiele uwagi poświęca się również dzieciom z trudnościami w nauce, które uczęszczają na dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Od roku szkolnego 2009/2010 szkoła realizowała projekty unijne Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem nadrzędnym było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 5 maja 2010 roku odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru, który poświęcony został przez księdza biskupa Diecezji Zielonogórskiej Pawła Sochę.
Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni w swojej historii i tradycji poszczycić się może szeregiem spektakularnych sukcesów sportowych, plastycznych i muzycznych na szczeblu nie tylko gminnym czy powiatowym ale także wojewódzkim i ogólnokrajowym.