Szkoła Podstawowa Osowa Sień

 

8 czerwca 1945 roku do wsi Osowa Sie? przyby?o dwch nauczycieli: pa?stwo Walentyna i Anastazy Lewczukowie, celem zorganizowania szko?y. Pan Lewczuk obj?? rwnocze?nie stanowisko kierownika szko?y. Mieszka?cy wsi od dawna czekali na nauczycieli. Budynek szkolny oczyszczono ze ?mieci i pozosta?o?ci poniemieckich. W ci?gu jednego dnia sale lekcyjne (dwie) przygotowano do rozpocz?cia zaj??. Warto zaznaczy?, ?e w tym samym budynku mie?ci?o si? mieszkanie nauczycieli. 18 czerwca odby?o si? pierwsze od zako?czenia wojny nabo?e?stwo, po ktrym 63. dzieci uda?o si? na uroczyste rozpocz?cie roku szkolnego.

Z danych z tamtego okresu wynika, ?e klasa I liczy?a 43 osoby, klasa II - 9, III - 10, a IV - 3 osoby; klasy I i II (wychowawstwo: W. Lewczukowa) oraz III i IV (wychowawstwo A. Lewczuk) po??czono, tworz?c dwa oddzia?y. 4 wrze?nia 1945 roku rozpocz?? si? rok szkolny. Pocz?tki by?y trudne: brakowa?o podr?cznikw, zeszytw i pomocy naukowych, ktre z czasem gromadzono i uzupe?niano. 31 grudnia, po uroczystym nabo?e?stwie w miejscowym ko?ciele, ks. Stanis?aw Semk?a po?wi?ci? budynek szkolny. Wraz z przybywaniem przesiedle?cw i wi?ksz? liczb? dzieci szko?a zacz??a si? rozrasta? o nowe oddzia?y i sale. Z czasem jednak remonty zaadaptowanego budynku nie by?y wystarczaj?ce wobec potrzeb szko?y. Zacz?to poszukiwa? innego rozwi?zania.

Budow? nowej szko?y rozpocz?to 25 sierpnia 1963 roku. Decyzj? w?adz wojewdzkich w Zielonej Grze ustalono, ?e budowa b?dzie finansowana ze ?rodkw pochodz?cych ze ?wiadcze? spo?ecze?stwa w ramach Spo?ecznego Funduszu Budowy Szk?. Warto przypomnie?, ?e fundusz ten powsta? w zwi?zku z wczesnym has?em: "1000 szk? na tysi?clecie pa?stwa polskiego". Szko?a w Osowej Sieni znalaz?a si? w?rd tysi?ca szk? - pomnikw, otrzymuj?c numer 916. Cyfra ta widnieje na tablicy pami?tkowej, umieszczonej przed wej?ciem do budynku, przypominaj?c o tamtych wydarzeniach. Budow? uko?czono po szesnastu miesi?cach (z krtk? przerw? w okresie zimowym ze wzgl?du na silne mrozy), a nast?pnie wybrano patrona szko?y. Odt?d szko?a nosi imi? Stanis?awa Staszica. Po zrealizowaniu planu inwestycyjnego na prze?omie listopada i grudnia, trwa?y przygotowania do uroczystego otwarcia placwki i przekazania jej do u?ytku publicznego. Uroczysto?? otwarcia szko?y u?wietnili swoj? obecno?ci? przedstawiciele wczesnych w?adz: wiceminister o?wiaty pan Ferdynand Herok, kurator okr?gu szkolnego w Zielonej Grze pan Jzef Wolanin oraz w?adze wojewdzkie i powiatowe. Inauguracji uroczysto?ci dokona? przewodnicz?cy Komitetu Rodzicielskiego pan Stefan Wili?ski, ktry w swoim wyst?pieniu podzi?kowa? w imieniu nauczycieli i rodzicw za pi?kny dar, jaki otrzyma?a Osowa Sie?. Nast?pnie, po cz??ci artystycznej, przed wej?ciem do budynku szko?y odby?a si? ceremonia ods?oni?cia wmurowanej tablicy pami?tkowej przez wiceministra o?wiaty. Na tablicy umieszczono numer szko?y - pomnika oraz imi? jej patrona.

Z czasem zacz?to rozbudowywa? infrastruktur? szko?y (m.in. o sklepik szkolny, szatni?, sal? gimnastyczn?, boiska szkolne, ogrdek botaniczny, pawilon techniczny) oraz upi?ksza? jej wn?trze oraz otoczenie (np. posadzono drzewa owocowe, zadrzewiono teren mi?dzy sal? gimnastyczn? a boiskami). Nieocenionymi zas?ugami, zaanga?owaniem i wielkim wysi?kem w?o?onymi w lepsze funkcjonowanie placwki wykazali si? rodzice uczniw i ?rodowisko lokalne (m.in. Stefan Wili?ski, Szczepan Mas?owski, W?adys?aw Jucha, Bernard Kulas, Jzef Grz?dziechowski, Edmund Homa, Stefan Szyma?ski, Kazimierz Walner, Czes?aw Mejza). Wiadomo, ?e nie tyle warunki lokalowe, co ludzie tworz? "ducha szko?y".

W ponad czterdziestoletniej historii szko?y w Osowej Sieni wiele osb zwi?za?o z ni? swoje losy. W?rd kadry kierowniczej:

  • 1964-1971 S?awomir Sobolewski
  • 1971-1972 W?adys?aw Wojton
  • 1972-1973 Stanis?aw Dziubaty
  • 1973-1974 Jerzy Stankiewicz
  • 1974-1981 Krystyna Sobolewka
  • 1981-1990 Krystyna D?bicka
  • 1990-2005 Bronis?aw Or?owski
  • 2005- 2006 Justyna Zubrzycka
  • 2006-2007 p.o Miko?aj B?aszczyk
  • od 2007 Miko?aj B?aszczyk

Z dokumentw szkolnych wynika, ?e w roku 1964/65 prac? w Szkole Podstawowej w Osowej Sieni rozpocz??o siedmiu nauczycieli. By?a to wwczas placwka siedmioklasowa. W siedmiu oddzia?ach uczy?o si? wtedy 223. uczniw. W wyniku zmian organizacyjnych, kiedy to po??czono oddzia?y z Osowej Sieni i D?bowej ??ki, kadra nauczycielska liczy?a 31 osb. W?rd nich w histori? szko?y wpisali si? m.in.: p. Wanda Wydrowa, p. Teresa Adamczyk, p. Janina Dzitkowska, p. Zdzis?awa Mazur, p. Boles?aw Ma?ecki, p. Danuta Demska, p. Halina Piotrkowska, p. Jzef Weselak, p. H. Dziubata, p. Jan Szaferski, p. Krystyna Sobolewska, p. Franciszek Z?oczewski, p. Jzef Braun, p. Bronis?aw Or?owski i wielu innych. Obecnie w szkole pracuje 15 nauczycieli.

Szko?a stara si? kontynuowa? tradycje wsp?pracy z ?rodowiskiem lokalnym i wychowania estetycznego, a rwnocze?nie wychodzi? naprzeciw oczekiwaniom dzieci. Nauczyciele anga?uj? si? w dzia?alno?? pozalekcyjn?, prowadz?c ko?a zainteresowa?: - recytatorskie - przyrodnicze - polonistyczne - matematyczne - informatyczne - j?zyka angielskiego - ?ywego s?owa - sportowe. Wiele uwagi po?wi?ca si? rwnie? edukacji ekologicznej oraz dzieciom z trudno?ciami w nauce, ktre ucz?szczaj? na dodatkowe zaj?cia dydaktyczno-wyrwnawcze oraz korzystaj? z pomocy pedagoga szkolnego. Od roku 2009 Szko?a Podstawowa w Osowej Sieni ma swoj? stron? w Internecie.