Szkoła Podstawowa Osowa Sień

.

 

Fundusze unijne dla szko?y.

 

Do chwili obecnej szko?a trzykrotnie pozyskiwa?a dodatkowe ?rodki pozabud?etowe ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego na realizacj? dodatkowych dzia?a? w zakresie wyrwnywania szans edukacyjnych uczniw i zapewnienie wysokiej jako?ci us?ug edukacyjnych w o?wiacie. Dwa pierwsze projekty na ??czna kwot? 283 057. 50 PLN pod nazw? Lubuska Szko?a Rwnych Szans II edycja i III edycja realizowane by?y przy wsp?pracy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Grze , ktra by?a Liderem obu projektw rozwojowych . W ramach projektu realizowane by?y zaj?cia podnosz?ce kompetencje kluczowe uczniw w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych , humanistycznych , j?zykw obcych , umiej?tno?ci ICT , a tak?e zaj?? sportowych. Prcz tego w ramach ?rodkw bud?etowych zorganizowanych zosta?o kilka wycieczek jednodniowych m.in. do Poznania , Wroc?awia, Zielonej Gry , Biskupina, Leszna , G?ogowa, Ko?ciana, oraz 4 wycieczki kilkudniowe do Warszawy, Ko?obrzegu, Ustronia Morskiego i Krakowa. Dodatkowo szko?a doposa?ona zosta?a w komputery przeno?ne, tablic? interaktywn?, projektory oraz szereg pomocy dydaktyczno - wychowawczych takich jak s?owniki, gry edukacyjne i inne. ??cznie w okresie 3 lat zrealizowanych zosta?o w dwch projektach dodatkowo 1060 godzin zaj?? w ktrych uczestniczy?o 299 uczniw .

 

Obecnie od pa?dziernika 2013 roku w partnerstwie z Urz?dem Miasta i Gminy Wschowa realizowany jest projekt dla uczniw pod nazw? "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III" na ??czn? kwot? 30 000, 00 z?. Projekt b?dzie realizowany do czerwca 2014 roku i przewiduje przeprowadzenie 450 dodatkowych zaj?? z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, zaj?? wspomagaj?cych z matematyki, j?zyka polskiego oraz k?ka matematycznego i zaj?? usprawniaj?cych wymow? - zaj?? logopedycznych. Projektem obj?tych zosta?o 36 uczniw klas I - III.