Szkoła Podstawowa Osowa Sień

Aktualno?ci 2018/2019

Zako?czenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca spo?eczno?? naszej szko?y z rado?ci? powita?a d?ugo oczekiwane wakacje. Ostatni dzwonek szkolny i uroczysto?? zako?czenia roku szkolnego 2017/2018 by?y konsekwencj? i podsumowaniem 10 miesi?cy wyt??onej pracy i nauki zarwno grona pedagogicznego, pracownikw szko?y jak i samych uczniw. W obecno?ci zaproszonych rodzicw, ksi?dza proboszcza, pracownikw szko?y, dyrektor szko?y podkre?li?, i? odpoczynek jest jak najbardziej zas?u?ony, a ostatnie przed wakacjami spotkanie w murach szko?y jest wspania?? okazj?, do podzi?kowa? i nagrodzenia uczniw, ktrzy osi?gn?li wysokie wyniki w nauce, w sporcie oraz w innych dzia?aniach i przedsi?wzi?ciach, ktre mia?y miejsce w mijaj?cym roku szkolnym. Pierwsz? okazj? do wr?czenia nagrd i podzi?kowa? uczniom oraz listw gratulacyjnych rodzicom wyr?niaj?cych si? uczniw by?o wr?czenie przez dyrektora szko?y i wychowawcw klas ?wiadectw z wyr?nieniem i stypendiw uczniowskich uczniom, ktrzy w wyniku klasyfikacji rocznej osi?gn?li wysokie wyniki w nauce oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. W tej grupie wyr?nionych uczniw, ktrzy odebrali nagrody zapisali si? : Aleksandra Kij z klasy sidmej, Maja Lewnadowska, Julia ?liwi?ska oraz Oliwia Kasztelan z klasy szstej, a tak?e: Aleksandra Okrzymowska, Oliwia Pytel, Julia Pestrowicz i Emilia ?awniczak z klasy pi?tej. W dalszej cz??ci uroczysto?ci nagrodami i dyplomami za pilno?? nagrodzeni zostali uczniowie klas I etapu edukacyjnego, ktrzy z r?k wychowawcw odebrali dyplomy i nagrody ksi??kowe. Nie zabrak?o tak?e nagrd dla wyr?niaj?cych si? sportowcw, ktrzy za godne reprezentowanie szko?y w zawodach sportowych otrzymali nagrody rzeczowe. Na zako?czenie dyplomami wyr?nieni zostali tak?e uczniowie za wzorow? frekwencj? , czytelnictwo oraz za udzia? i osi?gni?cia w konkursach szkolnych i akcjach w ramach wolontariatu.Galeria zdj??.

Szkolna strefa kibica.

Wtorek 19 czerwca 2018 roku zdominowany zosta? przez pierwszy mecz eliminacyjny naszej reprezentacji w mundialu pi?ki no?nej w Rosji, gdzie reprezentacja Adama Nawa?ki rozegra?a pierwsze spotkanie z reprezentacj? Senegalu. Ten dzie? w naszej szkole og?oszony zosta? dniem kibica i jak na m?odych kibicw przysta?o nie zbrak?o strojw w narodowych barwach i r?nego rodzaju gad?etw. Ponadto, w godzinach popo?udniowych na salce gimnastycznej utworzona zosta?a szkolna strefa kibica, w ktrej o godzinie 17.00 zasiad?o do wsplnego kibicowania przed du?ym telebimem ponad 50 uczniw naszej szko?y. W bojowych nastrojach zaopatrzeni w szaliki , narodowe flagi, tr?bki, czapeczki wspomagali?my jak tylko mo?na by?o nasz? dru?yn? i pomimo pora?ki reprezentacji Polski towarzyszy?y nam wsplne emocje i wspania?a zabawa z siln? wiar?, ?e kolejny mecz z Kolumbi? przyniesie zwyci?stwo. W ramach konkursu rozstrzygni?te zosta?y dwa konkursy na najciekawsze przebranie, w ktrym wyr?nieni zostali: Lena Baraniak i Szymon Czy?, oraz konkurs na prawid?owo wytypowany wynik spotkania, w ktrym w wyniku losowania kuponu nagrod? odebra? Bartek Kami?ski.Galeria zdj??.

I miejsce w towarzyskim turnieju pi?ki no?nej.

W sobot? 16 czerwca 2018 roku na zaproszenie SP. Lgi?, dru?yna naszej szko?y w sk?adzie : Paulina Potoczniak, Maja Lewandowska, Eryk Mirek, Szymon Czy?, Adrian Czy? i Kacper Mrozkowiakwyst?pi?a w turnieju towarzyskim dru?yn mieszanych w pi?ce no?nej. W rozgrywkach wyst?pi?y ??cznie cztery dru?yny w tym dwie z SP. Lgi?, i po jednej z SP. ?ysiny i SP.Osowa Sie?. Turniej rozegrany zosta? w ramach festynu rekreacyjnego w zespo?ach mieszanych dziewcz?t i ch?opcw, gdzie dru?yn? stanowi?o trzech ch?opcw + dwie dziewczyny. W poszczeglnych spotkaniach nasz zesp? zdoby? pe?en komplet punktw wygrywaj?c wyra?nie ka?dy mecz zdobywaj?c ??cznie w trzech meczach 24 bramki przy stracie zaledwie 1. Dla zwyci?zcw przewidziany zosta? puchar, ktry z r?k organizatora turnieju odebra?a Paulina Potoczniak. Gratulujemy.Galeria zdj??.

Ola Okrzymowska laureatk? konkursu LUPO.

Aleksandra Okrzymowska Laureatk? konkursu: Bezpieczne wakacje z LUPO 2018.

W dniu dzisiejszym tj. 8 czerwca 2018 roku Aleksandra Okrzymowska uczennica klasy V naszej szko?y zaj??a III miejsce w powiatowym konkursie XIX edycji Turnieju Wiedzy o Bezpiecze?stwie pn Bezpieczne wakacje z LUPO 2018 . Organizatorem turnieju by?a Komenda Powiatowa Policji we Wschowie, a adresatami byli przedstawiciele uczniw klas V i VI powiatu wschowskiego, ktrzy zostali wy?onieni w drodze eliminacji szkolnych. Do rywalizacji przyst?pi?o 12 uczniw, ktrzy zmierzyli si? z trudnymi zadaniami z zakresu przeciwdzia?ania przemocy ( w tym cyberprzemocy), bezpiecze?stwa na imprezach masowych, zasad ruchu drogowego , bezpiecznego zachowania i sposobu unikania zagro?e?, uzale?nienia i zdrowego stylu ?ycia, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz odpowiedzialno?ci prawnej nieletnich. Obok wiedzy teoretycznej uczniowie stan?li tak?e przed zadaniami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ola pomimo ma?ego stresu i wcze?niejszego urazu palca ?wietnie sobie poradzi?a z zadaniami i w efekcie ko?cowym zajmuj?c trzecie miejsce z r?k Pani Burmistrz i Komendanta Komendy Powiatowej Policji we Wschowie odebra?a nagrod? w postaci rowera grskiego. Gratulujemy !!!


Wycieczka do Z?otego Stoku.

W czwartek 7 czerwca 2018 roku odby?a si? jednodniowa wycieczka klas trzecich i klasy pi?tej do Z?otego Stoku. Celem podr?y by?o zwiedzanie Kopalni Z?ota, a tras? zwiedzania rozpocz?? przewodnik od Sztolni Gertrudy. Uczniowie zobaczyli bogat? ekspozycj? map i planw kopali z okresu XVIII wieku, w gablotach dawne narz?dzia grnicze i hutnicze, r?nego rodzaju minera?y, osiemnastowieczny wzek do transportu rudy. W bocznych chodnikach urz?dzono laboratorium J. Scharfenberga, cz?owieka, ktry w pogoni za eliksirem d?ugowieczno?ci uzyska? z rudy arszenikowej pot??n? trucizn?- arszenik. Du?? atrakcj? by? skarbiec, gdzie mo?na by?o zobaczy? sztabk? z?ota, przejazd podziemn? zje?d?alni?. W dalszej cz??ci wycieczki uczestnicy zwiedzili Sztolni? Czarn? Grn? i z jej atrakcyjnym podziemnym wodospadem. Nie zabrak?o tak?e czasu na zakup pami?tek, a nast?pnie na zwiedzanie ?redniowiecznej osady grniczej , gdzie dzieci do?wiadczy?y dzia?ania r?nych urz?dze? typu studnia, ko?o deptakowe, kierat, balista czy te? m?yn st?powy. Na zako?czenie wycieczki uczniowie przesz?y ?cie?k? strachu spotykaj?c si? z katem, a nast?pnie w dwch grupach do?wiadczyli p?ukania z?ota. Po obiedzie pe?ni wra?e? uczniowie wyruszyli w drog? powrotn? do domu.